Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van REMA TIP TOP Holding Benelux B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: ‘REMA TIP TOP’), waaronder de uitingen via de door REMA TIP TOP geëxploiteerde websites (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de ‘Website’) en de door REMA TIP TOP verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de ‘Nieuwsbrief”). Hierna gezamenlijk te noemen: de ‘REMA TIP TOP Uitingen’.

De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. REMA TIP TOP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de REMA TIP TOP Uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel REMA TIP TOP uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende REMA TIP TOP Uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van REMA TIP TOP.

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten) op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de(ze) website(s), applicatie(s) en andere producten, en op de lay-out en vormgeving hiervan, rusten bij REMA TIP TOP. Het overnemen, exploiteren of anderszins gebruiken daarvan, in welke vorm en op welke wijze dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van REMA TIP TOP. Alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.